Polityka prywatności i cookies

 1. Administrator danych

  Administratorem danych osobowych naszych Klientów oraz Kooperantów jest

  Bartosz Suliński WoziWoda siedzibą w Warszawie, 04-803, przy ul. Warsztatowej 23, NIP: 9522032363; REGON: 382463310, e-mail: b.sulinski@woziwoda.com, w dalszej treści zwany także Administratorem.

  Administrator zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane oraz obowiązujących przepisów.

 2. Przetwarzanie danych osobowych

  Administrator przetwarza dane osobowe w związku z:

  1. Prowadzeniem i obsługą naszego przedsiębiorstwa
   1. Podmioty, których dane dotyczą: podmioty kontaktujące się z firmą, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące na różnych podstawach prawnych oraz wspólnicy.
  2. Sprzedażą towarów oraz świadczeniem usług
   1. Podmioty, których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, kooperanci, potencjalni kooperanci, jak również pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące na różnych podstawach prawnych.
  3. Wykonywaniem umowy sprzedaży i dostawy wody lub napojów
   1. Podmioty, których dane dotyczą: osoby fizyczne, kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak również pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące na różnych podstawach prawnych.

  Administrator pozyskuje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą także nazwę firmy, NIP, adres korespondencyjny oraz dostawy (ulica, numer budynku lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Dane te przekazywane są bezpośrednio za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej www.woziwoda.com, bądź też przy składaniu zamówienia w rozmowie telefonicznej lub poprzez portal internetowy Facebook, jak również od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł.

  Dane osobowe są przetwarzane:

  1. w celu wykonania umowy, w szczególności realizacji sprzedaży, zamówień i dostawy, rozliczeń (w tym płatności bezgotówkowych) oraz obsługi reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy, której stroną jest Podmiot danych lub podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. przepisy prawa wymagają od Administratora przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych, np. wystawianie faktur i przechowywanie ich przez określony czas – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  3. w celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest obsługa roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. w celu analitycznym lub statystycznym do analiz finansowych i sprzedażowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest poprawa jakości usług oraz potrzeba wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  5. w celu marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub pracowników Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest potrzeba informowania o ofertach i usługach Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  6. w celu oceny wiarygodności kredytowej (scoring) w przypadku ubiegania się przez Podmiot danych o linię kredytową – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ocena wiarygodności kredytowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  7. w celu analizy i kształtowania osobistych preferencji Podmiotu danych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dostosowanie usług, produktów i treści Administratora do potrzeb Podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  8. w celu kierowania treści marketingowych za pośrednictwem poczty e-mail i/lub telefonu – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

  W razie nawiązania z Administratorem kontaktu przez formularz kontaktowy na stronie www.woziwoda.com, zawarte w wiadomości dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko oraz adres email, są przetwarzane przez Administratora w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

 3. Okres przechowywania danych

  Dane osobowe przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których przetwarzane są dane osobowe (prawidłowe wykonanie umowy, realizacja obowiązków prawnych z zakresu prawa podatkowego, w tym w szczególności uwzględniając okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, marketing bezpośredni).

 4. Prawa osób, których dane dotyczą

  Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

  1. sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;
  2. usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;
  3. ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;
  4. dostępu do danych (wnosząc o informacje o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopie danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;
  5. przeniesienia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania) w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.

  Aby skorzystać z przysługujących uprawnień należy skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem b.sulinski@woziwoda.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt. I. powyżej.
  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, uważa, że Administrator przetwarza dane osobowe w sposób sprzeczny z przepisami o ochronie danych osobowych, może wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

 5. Poufność i zabezpieczenia

  Administrator podejmuje wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym użyciem lub nieupoważnionym dostępem. Wszystkie dane osobowe są przechowywane w bezpiecznym środowisku i dostępne wyłącznie dla upoważnionego personelu podlegającego obowiązkowi zachowania poufności.

 6. Polityka cookies

  Cookie to małe pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu podczas odwiedzania stron WWW.
  Na naszych stronie internetowej (www.woziwoda.com) używamy plików cookie, żeby zapamiętać, czy użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z plików cookie oraz w celu gromadzenia anonimowych statystyk dotyczących tego, jak dostałeś się na naszą stronę oraz które strony przeglądałeś. Nie używamy plików cookie do żadnych innych celów niż te opisane na tej stronie.
  Pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać. Można usunąć wszystkie pliki cookie zamieszczone na swoim komputerze, a w większości przeglądarek wybrać ustawienie, które uniemożliwia instalowanie tych plików. W takim przypadku może się okazać konieczne dostosowanie niektórych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie, a cześć opcji i usług może być niedostępna.