Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Wody Mineralnej w Butelkach Zwrotnych

Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki regulują transakcje sprzedaży i dostaw pomiędzy Sprzedającym – SulinPack Sp. z o.o. KRS 0000816130 a Kupującym o ile nie zostały zmienione inną pisemną umową.

1.2. Niniejsze Ogólne Warunki są dostępne na stronie internetowej Sprzedającego www.woziwoda.com

1.3. Złożenie zamówienia przez Kupującego uważa się jako akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw.

 

Dostawy

2.1. Sprzedający zobowiązuje się do terminowego realizowania zaakceptowanych zamówień Kupującego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie do Kupującego wynikające z działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenia poza zasięgiem kontroli Sprzedającego (klęski żywiołowe – np. pożar, powódź, wojny, strajki, ograniczenia publiczno-prawne i inne).

2.2. Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczać przedmiot zamówienia do siedziby Kupującego oraz odbierać z siedziby Kupującego opakowania zwrotne. Odbiór towaru przez Kupującego oraz zwrot przez niego opakowań będzie potwierdzany na dokumencie WZ przez upoważnioną osobę czytelnym podpisem. Złożenie podpisu jest równoznaczne z posiadaniem przez nią stosowanego upoważnienia ze strony Kupującego.

2.3. Zamówienia mogą być składane w formie pisemnej lub telefonicznej przez upoważnioną osobę.

2.4. Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie do siedziby Kupującego w godzinach 8 – 20.

 

Płatności

3.1. Zapłata należności za dostarczone towary zostanie przez Kupującego dokonana w terminie podanym na fakturze VAT.

3.2 Niezapłacenie lub opóźnienie zapłaty przez Kupującego upoważnia Sprzedającego do wszczęcia procedury działań windykacyjnych, w tym obciążenia Kupującego odsetkami ustawowymi i ewentualnymi kosztami postępowania sądowego.

3.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizowania dostaw w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wypłacalności Kupującego.

 

Opakowania

4.1. Sprzedawca użycza bezpłatnie na czas współpracy opakowanie zwrotne tj. transportery wraz z butelkami. Kupujący zobowiązany jest do sukcesywnego ich zwrotu przy kolejnych dostawach.

4.2. Dla Kupującego prowadzone będzie indywidulane saldo opakowań informujące o ilości opakowań znajdujących się w jego siedzibie, a będących własnością Sprzedawcy.

4.3. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu wszystkich opakowań (transporter wraz z kompletem butelek), w przypadku niewznowienia dostaw przez 4 kolejne tygodnie od ostatniej dostawy. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy saldem opakowań prowadzonym dla Kupującego, a ilościami opakowań zwróconymi przez niego, Kupujący poniesie koszt nierozliczonych opakowań, wg cen:
– butelka – 0,55 zł brutto
– transporter – 25 zł brutto.

4.4. W przypadku zwrotu transporterów bez butelek Kupujący zostanie obciążony równowartością brakujących opakowań wg cen z pkt 4.3.

4.5. Opakowania nie mogą być wykorzystywane do indywidualnych potrzeb Kupującego. Kupującemu nie wolno zamieszczać na opakowaniach będących własnością Sprzedającego żadnych własnych oznaczeń ani symboli.

 

Odpowiedzialność za wady towaru

5.1. Kupujący jest zobowiązany do ilościowego sprawdzenia towaru przy dostawie. Jeśli Kupujący odstąpi od powyższych czynności towar uważa się za zgodny z zamówieniem.

5.2. Reklamacje ilościowe powinny być zgłaszane przez Kupującego wyłącznie w formie pisemnej w dniu dostawy.

5.3. Zgłaszanie wad jakościowych przez Kupującego w dostarczonych produktach powinno być dokonane niezwłocznie po ich ujawnieniu.

5.4. Kupujący jest zobowiązany do zgłaszania reklamacji jakościowych wyłącznie w formie pisemnej i nie później niż w ciągu 4 dni od daty odbioru towaru.

5.5. W przypadku gdy wada jakościowa produktu wyszła na jaw (wada ukryta) po upływie 4 dni od daty odbioru towaru, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego i również wyłącznie w formie pisemnej.

5.6. Zobowiązania SulinPack Sp. z o.o. co do wyrównania strat i zapłacenia odszkodowania za jakiekolwiek wady dostarczonych towarów, nie będą przekraczać wartości tychże towarów i mogą być pokryte nową dostawą towarów bez wad.

 

Postanowienia końcowe

6.1. W sprawach nie objętych niniejszymi Ogólnymi Warunkami będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.2. Sądem właściwym dla wszelkich sporów, które mogą wyniknąć z realizacji sprzedaży i dostaw opisanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami jest Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Sprzedającego.